Top Ads

Quảng cáo (728 x 90)

Kiva.Dang
CFO- Nghề cao cấp

CFO (Giám đốc tài chính) là một công việc khó, đòi hỏi người giữ cương vị này phải cực kỳ bản lĩnh với sự am hiểu sâu sắc về lãnh vực tài ch...