Nguyễn Thị Mai Thanh - CEO REE

PROFILE - Đi qua ranh giới hai thời kỳ chiến tranh và hòa bình, Nguyễn Thị Mai Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE, vẫn đ...