[Sách] The Goal - Quá trình liên tục hoàn thiện

Tác giả: Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox (hơn 3 triệu bản đã được bán trên toàn thế giới). Nếu bạn nào đã từng đọc cuốn này thì sẽ đồng ý...