Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch HĐQT Trung Nguyên

PROFILE - “Từ tay trắng thành anh hùng”, “Vua cà phê Việt” là cách Forbes miêu tả về Đặng Lê Nguyên Vũ – ông chủ tập đoàn cà phê Trung Ngu...