Trần Thị Lâm - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm

BIZMAN  - "Quê hương tôi là một vùng đất nghèo, quanh năm chỉ có làm ruộng. Do vậy ý thức thay đổi cuộc sống thôi thúc tôi ngày càng m...