Top Ads

Quảng cáo (728 x 90)
» » Khác biệt giữa xây dựng và phát triển nhãn hiệu

Có một sự khác biệt giữa xây dựng nhãn hiệu và phát triển nhãn hiệu. Xây dựng nhãn hiệu bao gồm những chiến thuật nhằm để tạo sự khác biệt của nhãn hiệu, trong khi đó phát triển nhãn hiệu là quá trình tìm kiếm ra sự khác biệt đó.


Xây dựng nhãn hiệu là quá trình tạo sản phẩm và công ty thành nhãn hiệu. Xây dựng nhãn hiệu là tuyên truyền nhãn hiệu một cách nhất quán đến công chúng, nhân viên, cổ đông, đối tác và khách hàng.

Có một sự khác biệt giữa xây dựng nhãn hiệu và phát triển nhãn hiệu. Xây dựng nhãn hiệu bao gồm những chiến thuật nhằm để tạo sự khác biệt của nhãn hiệu, trong khi đó phát triển nhãn hiệu là quá trình tìm kiếm ra sự khác biệt đó.


Các chiến thuật xây dựng nhãn hiệu là sự nhất quán trong việc sử dụng màu sắc, hình ảnh và người phát ngôn trong việc tuyên truyền sự khác biệt của nhãn hiệu. Nhưng màu sắc, hình ảnh hay người phát ngôn không phải là nhân tố tao nên sự khác biệt vì tất cả đều có thể thay đổi trong những chiến dịch kế tiếp.

Phát triển nhãn hiệu và xây dựng nhãn hiệu có thể được xem như là một quá trình chuyển dịch tổ chức theo những thang bậc của sơ đồ. Dựa trên sứ mạng và viển cảnh của tổ chức mà một cầu trúc nhãn hiệu được xác định.


Thông qua cấu trúc này thì chiến lược nhãn hiệu và cách thức thể hiện nhãn hiệu được xác định. Sự thể hiện nhãn hiệu là sự gắn kết giữ sản phẩm hay dịch vụ và hoạt động truyền thông để phản ảnh được bản chất của nhãn hiệu. Mục tiêu cuối cùng của phát triển và xây dựng nhãn hiệu chính là tao nên sự trung thành của khách hàng đối với nhãn hiệu.

Post a Comment