Top Ads

Quảng cáo (728 x 90)
» » 8 bước của quy trình nghiên cứu thị trường

MARKET RESEARCH - Mỗi công ty có thể có một phương pháp nghiên cứu thị trường khác nhau phù hợp với đặc thù sản phẩm của họ, nhưng quy trình nghiên cứu thị trường đều gồm có những bước sau.


Bước 1: Xác định vấn đề cần nghiên cứu

- Mô tả vấn đề
- Thiết lập mục tiêu nghiên cứu
- Xây dựng các câu hỏi nghiên cứu
- Chuẩn bị các câu hỏi nhỏ
- Lên kế hoạch về thời gian

Bước 2: Thiết kế nghiên cứu

Trong bước 2 này, công ty tiến hành nghiên cứu thị trường cần phải xác định cụ thể và chính xác những yếu tố sau:
- Phương pháp nghiên cứu
- Cách thức thu thập số liệu
- Công cụ nghiên cứu là gì
- Chọn những mẫu nghiên cứu.


Bước 3: Thu thập thông tin dữ liệu

Có hai loại dữ liệu là dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp:
- Dữ liệu sơ cấp/ban đầu (Primary data): số liệu từ điều tra, khảo sát do công ty nghiên cứu tổ chức thu thập.
- Dữ liệu thứ cấp (Secondary data): Là những thông tin đã có được tổng hợp từ những nguồn kh bư báo, sách, tài liệu nghiên cứu của chính phủ, tìm kiếm trên mạng, báo cáo nghiên cứu thương mại. Để xác nhận tính chính xác của thông tin thì cần phải tìm những thông tin tương tự ở những nguồn khác để so sánh.


Bước 4: Kiểm tra chất lượng

Bước 5: Làm sạch mã hóa số liệu

Bước 6: Nhập dữ liệu

Bước 7: Xử lý và mã hóa số liệu

- Phân tích thống kê để đánh giá định lượng
- Phân tích nội dung để đánh giá định tính

Bước 8: Làm báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường.

Theo Gomm.

Post a Comment